Goteo

PRODUCTOFOTO
Gotero corona autocompenzado de 2L/H
Gotero corona autocompenzado de 3L/H
Gotero corona autocompenzado de 4L/H
Gotero corena anti-drenante de 2L/H
Gotero corena anti-drenante de 3L/H
Gotero corena anti-drenante de 4L/H
Gotero tipo laberinto de 2L/H
Gotero tipo laberinto de 4L/H
Gotero tipo laberinto de 6L/H
Gotero tipo laberinto de 8L/H
Gotero estaca laberinto de 2L/H
Gotero regulable de 0-70L/H
Gotero regulable de 0-100L/H
Microjet de 180° caudal 40L/H
Microjet de 180° caudal 120L/H
Microjet de 360° caudal 40L/H
Microjet de 360° caudal 120L/H